Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   12 AĞUSTOS 1949 TARİHLİ CENEVRE SÖZLEŞMELERİ VE EK PROTOKOLLERİ 

   Batur Yamaner, Melike; Öktem, Emre; Kurtdarcan, Bleda; Uzun, Mehmet C. (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları: 42, 2009)
   Bu çal›flma, insanc›l hukukun temel belgeleri olan 1949 Cenevre Sözleflmeleri, bunlara Ek 1977 tarihli Protokoller ve 2005 tarihli 3. Protokol ve bunlar› izleyen bir terminoloji rehberinden oluflmaktad›r. 1949 Sözleflmeleri, ...