Now showing items 1-20 of 2368

  • Thumbnail

   A Vindication of the Rights of Woman: with Strictures on Political and Moral Subjects 

   Wollstonecraft, Mary (Floating Press, 1891)
   A Vindication of the Rights of Woman: with Strictures on Political and Moral Subjects (1792), is one of the earliest works of feminist philosophy. In it, porto-feminist Mary Wollstonecraft critiques 18th century educational ...
  • Thumbnail

   Slavery Convention 

   United Nations (United Nations, 1926-09-25)
   Entry into force: 9 March 1927, in accordance with article 12. The Convention was amended by the Protocol done at the Headquarters of the United Nations, New York, on 7 December 1953; the amended Convention entered into ...
  • Thumbnail

   Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (1219) 

   Türkiye Büyük Millet Meclisi (Resmi gazete, 1928-04-14)
  • Thumbnail

   Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (1593) 

   Türkiye Büyük Millet Meclisi (Resmi gazete, 1930-05-05)
  • Thumbnail

   Atina Sözleşmesi 

   ICOMOS (Uluslararası Çağdaş Mimari Kongresi, 1933)
   I. Bölgesel Ortamında Kent 1.Kent, bölgeyi oluşturan ekonomik, sosyal ve siyasi bütünün parçalarından yalnızca biridir. 2.Ekonomik, sosyal ve siyasi değerler, insanoğlunun psikolojik ve fizyolojik öznitelikleri ile birey ...
  • Thumbnail

   45 Sayılı Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi 

   International Labour Organization (ILO) (Resmi gazete, 1937-06-23)
   Milletlerarası İş Bürosu İdare Meclisi tarafından vaki davet üzerine, Cenevre'de 4 Haziran 1935 tarihinde 19 uncu inikad halinde toplanan Milletlerarası İş Teşkilatı Umumi Konferansı, inikat ruznamesinin ikinci maddesini ...
  • Thumbnail

   Birleşmiş Milletler Antlaşması 

   Birleşmiş Milletler (Resmi gazete, 1945-08-24)
   26 Haziran 1945 tarihinde San Francisco’da imzalanmış ve 110. maddeye uygun olarak 24 Ekim 1945’de yürürlüğe girmiştir. Türkiye Antlaşmayı Milletler arası Adalet Divanı Stats’yle birlikte 15 Ağustos 1945’te onaylamıştır. ...
  • Thumbnail

   Commission of the Status of Women 

   United Nations (Journal of the Economic and Social Council, 1946-07-13)
  • Thumbnail

   5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu 

   TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1949)
  • Thumbnail

   İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 

   Birleşmiş Milletler; TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu (Birleşmiş Milletler, 1949-05-27)
   Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve 9119 Sayılı Bakanlar Kurulu ile "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Resmi Gazete ile ...
  • Thumbnail

   Pasaport Kanunu (5682) 

   Türkiye Büyük Millet Meclisi (Resmi gazete, 1950)
  • Thumbnail

   Avrupa Konseyi Kurucu Antlaşma 

   CoE (Avrupa Konseyi, 1950)
   Londra, 5.V.1949 3 Haziran 1949'da yürürlüğe girdi. Türkiye, 13 Nisan 1950'de kabul etti.
  • Thumbnail

   AVRUPA KONSEYi STATüSü 

   Avrupa Komisyonu (Avrupa Komisyonu, 1950-04-13)
   Belçika Krallığı, Danimarka Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, İrlanda Cumhuriyeti, İtalya Cumhuriyeti, Lüksembourg Büyük Dukalığı, Hollanda Krallığı, Norveç Krallığı, İsveç Krallığı ve Büyük Britanya ve Şimali İrlanda Krallığı ...
  • Thumbnail

   BM Mültecilerin Statüsü Hakkında Sözleşme 

   Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliği (1951)
   Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme veya 1951 Mülteci Sözleşmesi, çok uluslu bir Birleşmiş Milletler sözleşmesi olup mülteci statüsünü, sığınma hakkı almış şahısların haklarını ve sığınma hakkı veren ülkelerin ...
  • Thumbnail

   GUIDELINES ON INTERNATIONAL PROTECTION 

   UNHCR (UNHCR, 1951)
  • Thumbnail

   Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme 

   Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliği (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliği, 1951)
  • Thumbnail

   Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others 

   United Nations (United Nations, 1951-07-25)
   Whereas prostitution and the accompanying evil of the traffic in persons for the purpose of prostitution are incompatible with the dignity and worth of the human person and endanger the welfare of the individual, the family ...
  • Thumbnail

   İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME’YE EK PROTOKOL 

   Avrupa Komisyonu (Resmi gazete, 1954-03-19)
   1 Numaralı Protokol, 20 Mart 1952 tarihinde Paris’te imzalanmış ve 6. madde uygun olarak 18 Mayıs 1954 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye Ek Protokol’ü 20 Mart 1952 tarihinde imzalamış ve 10 Mart 1954 tarihinde ...
  • Thumbnail

   İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 

   Avrupa Komisyonu (Resmi gazete, 1954-03-19)
   Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 de ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini; Bu beyannamenin metninde mezkûr hakların her yerde ve fiilen tanınmasını ve tatbik edilmesini sağlamaya matuf ...
  • Thumbnail

   Kadınların Siyasal Hakları Sözleşmesi 

   Birleşmiş Milletler (TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, 1959-06-02)
   Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 20 Aralık 1952 tarih ve 640 (VII) sayılı Kararıyla kabul edilip imza, onay ve katılıma aılmıştır. Szleşme VI. maddeye uygun olarak 7 Temmuz 1954 tarihinde yrrlğe girmiştir. Trkiye ...