Show simple item record

dc.contributor.advisorTavukçuoğlu, Mustafa
dc.contributor.advisorTokuroğlu, Belma
dc.contributor.editorÇiftkat, Saadet
dc.date.accessioned2020-07-10T11:03:48Z
dc.date.available2020-07-10T11:03:48Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationÇiftkat, S. (2011). Diyanet İşleri Başkanlığı Bünyesindeki Aile İrşat Ve Rehberlik Hizmetlerinin Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi (Elazığ ili örneği) (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).en_US
dc.identifier.urihttp://localhost:6060/xmlui/handle/1/756
dc.description.abstractDin eğitiminde danıŞma ve rehberlik faaliyetleri büyük önem taŞımaktadır; ancak ülkemizde gerek örgün gerek yaygın din eğitimi kurumlarında verilen danıŞma ve rehberlik hizmetleri yeterli değildir. Aynı Şekilde dini danıŞma ve rehberlik konusu üzerine oluŞturulmuŞ din eğitimi çalıŞmaları da sayıca yetersizdir. Din eğitimi bilimi için danıŞma ve rehberlik konusunun, din eğitimi için ise danıŞma ve rehberlik uygulamalarının önemini ortaya koymak amacıyla bu çalıŞma hazırlanmıŞtır. ÇalıŞma ülkemizde gerçekleŞtirilen dini danıŞma ve rehberlik faaliyetlerinin yetersizliğini ortaya koyarak bunların giderilmesine ve hizmetlerin iyileŞtirilmesine yarar sağlayacaktır. Diyanet ĠŞleri BaŞkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Aile ĠrŞat ve Rehberlik Büroları ve Hizmetleri çalıŞmanın konusunu oluŞturmaktadır. Bu hizmetler yaygın din eğitimi kurumu altında ülkemizde sunulan ilk ve tek dini danıŞma ve rehberlik hizmetleridir. Hizmetler din eğitimi bilimi çerçevesinde danıŞma ortamı, danıŞman yeterliliği, danıŞman özellikleri ve danıŞma konuları bakımından Elazığ ili örneği üzerinde değerlendirilmiŞtir. AraŞtırma kapsamında danıŞma ortamı ve kayıtları incelenmiŞ, danıŞmanlar ile yüz yüze görüŞmeler gerçekleŞtirilmiŞtir. Kurumun izni ölçüsünde elde edilen bilgi ve belgeler yine kurumun hizmet ilkelerine uygun olarak çalıŞmaya dahil edilmiŞtir. Yaptığımız çalıŞma ile Türkiye’de sunulan dini danıŞma ve rehberlik hizmetlerinin uygulama ve problem alanı ile personel açısından geliŞtirilmesi ve iyileŞtirilmesi gerektiği sonucuna ulaŞılmıŞtır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesien_US
dc.subjectAileen_US
dc.subjectFamilyen_US
dc.subjectDin hizmetlerien_US
dc.subjectReligious servicesen_US
dc.subjectYaygın din eğitimien_US
dc.subjectNon-formal religious educationen_US
dc.subjectDini Rehberliken_US
dc.subjectReligious guidanceen_US
dc.titleDİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDEKİ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK HİZMETLERİNİN DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (Elazığ İli Örneği)en_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record