Recent Submissions

 • Thumbnail

  Türk Medeni Kanunu 

  TBMM (Resmi Gazete, 2001)
 • Thumbnail

  Türk Ceza Kanunu 

  TBMM (Resmi Gazete, 2004)
  Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza ...
 • Thumbnail

  Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu 

  TBMM (Resmi Gazete, 2009)
  Bu Kanunun amacı, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak ülkemizde ve uluslararası alandaki gelişmeleri izlemek, bu gelişmeler konusunda Türkiye Büyük Millet ...
 • Thumbnail

  Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 

  TBMM (Resmi Gazete, 2012)
  Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi ...
 • Thumbnail

  İş Kanunu (4857) 

  Türkiye Büyük Millet Meclisi (Resmi gazete, 2003-10-06)
 • Thumbnail

  Milletvekili Seçimi Kanunu (2839) 

  Türkiye Büyük Millet Meclisi (Resmi gazete, 1983-06)
 • Thumbnail

  MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (5101) 

  Türkiye Büyük Millet Meclisi (Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1973-06-14)
  Bu Kanun, Türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri ve Devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ...
 • Thumbnail

  Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (5840) 

  Türkiye Büyük Millet Meclisi (Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2009-02-25)
  Bu Kanunun amacı, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak ülkemizde ve uluslararası alandaki gelişmeleri izlemek, bu gelişmeler konusunda Türkiye Büyük Millet ...
 • Thumbnail

  TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU KANUNU 

  Türkiye Büyük Millet Meclisi (2016)
  Bu Kanunun amacı; insan onurunu temel alarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın ...
 • Thumbnail

  İnsan Ticareti ile Mücadele Ulusal Mevzuat 

  İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2002)
  Bu protokolün amaçları şu şekilde belirtilmiştir; Kadın ve çocuklara özel önem verilerek, insan ticaretini önlemek ve mücadele etmek, Bu tür ticaretin mağdurlarını, onların insan haklarına bütünüyle saygı göstererek ...
 • Thumbnail

  İş Kanunu (8423) 

  Türkiye Büyük Millet Meclisi (Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2003-05-22)
  Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.
 • Thumbnail

  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu (6253) 

  Türkiye Büyük Millet Meclisi (Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2011-12-18)
  Bu Kanunun amacı Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığı İdari Teşkilatının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.
 • Thumbnail

  İçişleri Bakanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun (3152) 

  Türkiye Büyük Millet Meclisi (Resmi gazete, 1985-02-23)
 • Thumbnail

  Aile ve Çocuk Yardımı Hizmetleri Bütçesi 

  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 1990)
 • Thumbnail

  Ailenin Korunmasına Dair Kanun (4320) 

  Türkiye Büyük Millet Meclisi (Resmi gazete, 1998-01)
 • Thumbnail

  TÜRK CEZA KANUNU (8965) 

  Türkiye Büyük Millet Meclisi (Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2004-09-12)
  Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza ...
 • Thumbnail

  Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu (6328) 

  Türkiye Büyük Millet Meclisi (Resmi gazete, 2012-05-29)
  Bu Kanunun amacı; kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı ...
 • Thumbnail

  Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu (6271) 

  Türkiye Büyük Millet Meclisi (Resmi gazete, 2012)
  Bu Kanunun amacı; Cumhurbaşkanı seçmne, Cumhurbaşkanı adaylarında aranacak ntelklere, seçm önces, seçm günü ve seçm sonrası yapılması gereken şlemlere lşkn usul ve esasları düzenlemektr.
 • Thumbnail

  Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (1219) 

  Türkiye Büyük Millet Meclisi (Resmi gazete, 1928-04-14)
 • Thumbnail

  Nüfus Planlaması Hakkında Kanun (2827) 

  Türkiye Büyük Millet Meclisi (Resmi gazete, 1983-05-27)
  Bu Kanunun amacı, nüfus planlaması esaslarını, gebeliğin sona erdirilmesi ve sterilizasyon ameliyelerini, acil müdahale halleri ile gebeliği önleyici ilaç ve araçların temin, imal ve saptanmasına ilişkin hususları düzenlemektir.

View more