Now showing items 1-20 of 761

  • Thumbnail

   100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi 

   International Labour Organization (ILO) (Resmi gazete, 1967-09-22)
   Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'de toplantıya davet edilerek orada 6 Haziran 1951 tarihinde otuz dördüncü toplantısını yapan Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Genel Konferansı; Toplantı ...
  • Thumbnail

   102 Sayılı Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi 

   International Labour Organization (ILO) (Resmi gazete, 1974-10-15)
   Türkiye, Sözleşmenin 2. maddesinin (b) fıkrasında öngörüıen yetkiye dayanarak, sadece hastalık ödeneklerine ilişkin III'ncü, ihtiyarlık yardımlarına ilişkin V nci, iş kazalarıyla meslek hastalıkları halinde yapılacak ...
  • Thumbnail

   105 Sayılı Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi 

   International Labour Organization (ILO) (Resmi gazete, 1960-12-12)
   Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından vâki davet üzerine 8 Haziran 1957 tarihinde Cenevre'de 32 nci toplantısını yapan Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Genel Konferansı, toplantı gündeminin 6 ncı maddesini ...
  • Thumbnail

   111 No’lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi 

   International Labour Organization (ILO) (Resmi gazete, 1967-09-21)
   Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre'de 42 toplantısını yapan, Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Genel Konferansı, Toplantı gündeminin dördüncü maddesini ...
  • Thumbnail

   12 AĞUSTOS 1949 TARİHLİ CENEVRE SÖZLEŞMELERİ VE EK PROTOKOLLERİ 

   Batur Yamaner, Melike; Öktem, Emre; Kurtdarcan, Bleda; Uzun, Mehmet C. (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları: 42, 2009)
   Bu çal›flma, insanc›l hukukun temel belgeleri olan 1949 Cenevre Sözleflmeleri, bunlara Ek 1977 tarihli Protokoller ve 2005 tarihli 3. Protokol ve bunlar› izleyen bir terminoloji rehberinden oluflmaktad›r. 1949 Sözleflmeleri, ...
  • Thumbnail

   122 Sayılı İstihdam Politikası Sözleşmesi 

   International Labour Organization (ILO) (Resmi gazete, 1977-09-23)
   Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'ye davet edilerek, orada 17 Haziran 1964 de kırk sekizinci toplantısını yapan Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Genel Konferansı, Filadelfiya Beyannamesinin, ...
  • Thumbnail

   182 Sayılı En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi 

   International Labour Organization (ILO) (Resmi gazete, 2001-06-27)
   Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'de toplantıya çağrılan Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, 1 Haziran 1999 tarihinde yaptığı 87 nci Oturumunda; Çocuk İşçiliğine ilişkin mevcut temel ...
  • Thumbnail

   189 Sayılı Evişçileri için İnsani Çalışma Koşulları ile İlgili Sözleşme 

   International Labour Organization (ILO) (International Labour Organization (ILO), 2011)
   Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Genel Konferansı, Uluslararası Çalışma Ofisi Yönetim Kurulu tarafından Cenevre’de toplanarak ve 1 Haziran 2011 tarihinde 100. Oturumunu gerçekleştirerek, ve Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ...
  • Thumbnail

   2. Ulusal Eylem Planı (İnsan Ticareti ile Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi) 

   İç İşleri Bakanlığı (İç İşleri Bakanlığı, 2007)
   Bu projenin temel amacı; Türkiye’nin insan ticareti ile mücadele alanında minimum standartları yakalayabilmesi, insan ticareti ile mücadele eden kurumların kapasitelerinin geliştirilerek, mücadele stratejilerinin belirle ...
  • Thumbnail

   2015 Genel Seçimlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

   Ka-Der; Kapusuz, Hatice (Ka-Der, 2015)
  • Thumbnail

   2015 LGBTİ'lerin Hukuk Ve Adalete Erişimi Raporu 

   Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) (SPoD HUKUK ve ADALETE ERİŞİM KİTAPLIĞI - 4, 2016-06)
   Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği olarak hukuk ve adalete erişim alanındaki çalışmalarımıza kuruluşumuzdan beri devam ediyoruz. 2012 yılında LGBTİ Yurttaşların Yeni Anayasaya Yönelik ...
  • Thumbnail

   2016-2017 Report of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings 

   The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) (OSCE Office, 2017)
   I would like to express my deep gratitude to the German and Austrian OSCE Chairmanship teams for their firm support throughout 2016-2017. I also wish to thank the delegations of the participating States and Partners for ...
  • Thumbnail

   2017 Eğitim Değerlendirme Raporu 

   TEDMEM (Türk Eğitim Derneği (TED) Değerlendirme Dizisi: 4, 2018-02)
  • Thumbnail

   2018 Verileriyle Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

   Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) (Koç Üniversitesi, 2019-10)
  • Thumbnail

   2020 HUMAN DEVELOPMENT PERSPECTIVES Tackling Social Norms A game changer for gender inequalities 

   United Nations Development Programme (United Nations Development Programme, 2020)
   The substantive content in this publication is based on research for the 2019 Human Development Report. The team that created this report includes Pedro Conceição, Jon Hall, Yu-Chieh Hsu, Admir Jahic, Milorad Kovacevic, ...
  • Thumbnail

   2050'ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Sağlık Sistemine Bakış 

   Akın, Ayşe; Ersoy, Korkut (TÜSİAD ve UNFPA, 2012)
   “2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Sağlık Sistemine Bakış” raporunda, toplam nüfusunun %15'i yaşlı olan ülkelerin "yaşlı nüfus" olarak adlandırıldığı belirtilerek, Türkiye’nin ancak 2040 yılından sonra "yaşlı nüfus" ...
  • Thumbnail

   24. DÖNEM 4. YASAMA YILI FAALİYET RAPORU 

   Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, 2015-01)
  • Thumbnail

   29 Sayılı Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi 

   International Labour Organization (ILO) (Resmi gazete, 1998-06-23)
   Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulu’nun vaki daveti üzerine 10 Haziran 1930 tarihinde Cenevre'de 14 üncü toplantısını yapan Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Toplantı gündeminin 1 inci maddesine dahil ...
  • Thumbnail

   29656 Sayılı İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmelik 

   Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü (Resmi gazete, 2016-03-17)
   Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; insan ticareti suçunun önlenmesi, insan ticaretiyle mücadele, insan hakları kapsamında Türk vatandaşı ve yabancı ayrımı gözetilmeksizin insan ticareti mağdurlarının korunması, yabancı ...
  • Thumbnail

   45 Sayılı Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi 

   International Labour Organization (ILO) (Resmi gazete, 1937-06-23)
   Milletlerarası İş Bürosu İdare Meclisi tarafından vaki davet üzerine, Cenevre'de 4 Haziran 1935 tarihinde 19 uncu inikad halinde toplanan Milletlerarası İş Teşkilatı Umumi Konferansı, inikat ruznamesinin ikinci maddesini ...

   Bu sitenin içeriğinden yalnızca Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği sorumlu olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıttığı şekilde yorumlanamaz.
   The content of this website is the sole responsibility of the Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği and in no way be interpreted as the opinion of the European Union.

   CEİM bir Avrupa Birliği programıdır.
   Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

   Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Proje Ofisi
   Yıldızevler Mah. 721. Sok. 4/9 Çankaya/Ankara – Türkiye
   Tel: +90 312 440 04 84 Faks: +90 312 440 04 85
   [email protected] - [email protected]